خودروهایی که در سال۹۹ مشمول مالیات جدید می شوند مشخص شد؟


به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد محاسبه می‌شود. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته خودروهای بالاتر از ۷۰۰ میلیون تومان در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. در عین حال خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پـیش از فـروش توسـط کارخانجـات سـازنده و مونتاژکننده و خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی از پرداخت این مالیات معاف هستند.


پیش بینی شده است نیروی انتظامی طلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سـازمان قـرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنهـا حـداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.


در عین حال خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز معاف شده‌اند.  


 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سـالانه مربـوط بـه هـر یـک از خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن مـاه سـال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بنـد بـرای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم ایـن جـزء در پرداخـت مالیـات متعلقـه مسـؤولیت تضامنی دارد./خبرآنلاین


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *