Tag: اعتماد به نفس

  • مدیریت سرمایه در بورس چیست و چگونه باید آن را انجام داد ؟

    مدیریت سرمایه در بورس چیست و چگونه باید آن را انجام داد ؟

    (مدیریت سرمایه را میتوان دانش و مهارت سرمایهگذاری با ریسک کنترل شده و کسب حداکثر بازدهی تعریف کرد. البته استراتژی مدیریت سرمایه کاملا شخصی است و بنا به شرایط هر شخص، میتواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، فاکتورهایی مانند میزان سرمایه، سن سرمایهگذار، مدت زمان در نظر گرفته شده و هدف از سرمایهگذاری، در استراتژی…