Tag: خرداد

  • «فسبزوار» در اردیبهشت و خرداد گل کاشت

    (شش ماه از سال مالی شرکت پارس فولاد سبزوار گذشته و در این مدت شاهد تحقق درآمد۳۶۵۰.۲ میلیارد تومان هستیم که ۲۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. مقدار فروش که تمام آن در داخل بوده ، افزایش ۳ درصدی و نرخ فروش آهن اسفنجی که تنها محصول فروخته شده در این مدت بوده…