Tag: درخشان

  • عملکرد «خودرو» در مرداد چندان درخشان نبود

    (ایرانخودرو در پایان دوره ۵ ماهه امسال به جمع درآمد ۸۰۷۲۰.۸ میلیارد تومان رسیده که ۳۳ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. درآمد صادراتی ۸۰.۷ میلیارد تومان از کل درآمد را تشکیل میدهد که در قیاس با دوره مشابه ۴۱ درصد افزایش داشته است. مقدار فروش داخلی کاهش ۱۰ درصدی داشته و میانگین…