Tag: ضعیف

  • عملکرد ضعیف «فاسمین» در بهار امسال

    عملکرد ضعیف «فاسمین» در بهار امسال

    (کالسیمین در بهار امسال ضغیف ظاهر شد و با درآمد ۱۰۳۹.۲ میلیارد تومان افت ۱۷ درصدی در قیاس با دوره مشابه قبل داشته است. مقدار فروش داخلی ۴۶ درصد افت داشته ؛ نرخ فروش شمش روی با افزایش ۳۲ درصدی و نرخ فروش شمش سرب با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. شمش روی تنها…