Tag: غپاک

  • «غپاک» از زیان خارج شد و به سود رسید

    «غپاک» از زیان خارج شد و به سود رسید

    (بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱لبنیات پاستوریزه پاک ( غپاک ) غپاک در سال مالی ۱۴۰۱ با درآمد عملیاتی ۴۹۵۹.۴ میلیارد تومان و بهای تمام شده ۳۸۶۷.۲ میلیارد تومان به ترتیب رشد ۸۵ و ۷۱ درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است. سود ناخالص…