Tag: فبیرا

  • «فبیرا» در پایان نیمسال اول خود از زیان خارج شد

    «فبیرا» در پایان نیمسال اول خود از زیان خارج شد

    (بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ صنایع بستهبندی ایران ( فبیرا ) فبیرا در پایان دوره ۶ ماهه خود به جمع درآمد عملیاتی ۸۶.۸ میلیارد تومان رسید که ۶۳ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است، بهای تمام شده در این مدت با رشد ۲۷ درصدی…