Tag: مدیران

  • نشست شورای مدیران نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد

    نشست شورای مدیران نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، جلسه شورای مدیران نهاد به ریاست محسن منصوری معاون اجرایی رئیسجمهور و با حضور علی بهادری جهرمی به عنوان میهمان تشکیل شد و اعضا به ارزیابی اقدامات انجام شده و بررسی راهکارهای پیشبرد موثرتر برنامههای نهاد ریاست جمهوری پرداختند. نشست شورای مدیران نهاد هر دو هفته یکبار به ریاست منصوری…