Tag: مرکزی

  • بانک مرکزی فهرست جدیدترین ابربدهکاران بانکی را اعلام کرد

    (بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۲۶ بانک و همچنین اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری ۲۴ بانک را پس از بررسی و صحتسنجی اطلاعات ارسالی شبکه بانکی، بهروز رسانی و منتشر کرد. در این فهرست همچنین اسامی بانکهایی که این اطلاعات را تاکنون ارسال نکردهاند، اعلام شده است. این اطلاعات…