آخرین مجوزهای افزایش سرمایه که سازمان بورس صادر کرده است


(سازمان بورس آخرین مجوز افزایش سرمایه را برای نمادهای ذیل صادر کرده است. غشهد سرمایه فعلی: ۸۱ میلیارد و ۹۱۷ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان درصد افزایش سرمایه: ۱۳۲ درصد سرمایه جدید: ۱۹۰ میلیارد تومان منبع: سود انباشته به علت: اصلاح ساختار مالی فجهان سرمایه فعلی: ۷۵۰۰ میلیارد تومان درصد افزایش سرمایه: ۴۷ درصد سرمایه جدید: ۱۱ هزار میلیارد تومان منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به علت: تأمین بخشی از مخارج سرمایهای مورد نیاز جهت اجرای طرحهای احداث احیای مستقیم شمارۀ ۲ و احداث احیای مستقیم مگامدول و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شاروم سرمایه فعلی: ۷۰ میلیارد تومان درصد افزایش سرمایه: ۱۸۶ درصد سرمایه جدید: ۱۳۷۰ میلیارد تومان منبع: سود انباشته به علت: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش حخزر سرمایه فعلی: ۱۰۸ میلیارد تومان درصد افزایش سرمایه: ۲۳۳ درصد سرمایه جدید: ۳۶۰ میلیارد تومان منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به علت: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و حفظ سرمایه درگردش بابت تامین منابع مالی لازم جهت تعمیرات ادواری شناورهای شرکت وسرمد سرمایه فعلی: ۶۷۶ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۰۰ تومان درصد افزایش سرمایه: ۴۸ درصد سرمایه جدید: ۱۰۰۰ میلیارد تومان منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به علت: اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیتهای بیمهای و رعایت قانونی بیمه مرکزی \r\n )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *