ابتکار سلطان عمان برای لغو تحریم‌ها روی میز قرار دارد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری در لبنان با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای انتخاب رئیسجمهور و تعیین دولت در لبنان به رهبران لبنان بازمیگردد، گفت: از رهبران فلسطینی شنیدم که مقاومت فلسطین امروز در قویترین، بهترین و آمادهترین وضعیت خود قرار دارد. وی افزود: در صورت ترور هر یک از رهبران مقاومت فلسطینی از زبان رهبران مقاومت فلسطین شنیدم که معادله را در منطقه به نفع مقاومت و به ضرر صهیونیستها فوراً تغییر خواهند داد. امیرعبداللهیان ادامه داد: درخصوص مشکل برق در لبنان، ما پیشنهادهایمان را بارها مطرح کردیم، این موضوع نیازمند اتخاذ تصمیم در هیات وزیران است؛ هر زمان هیات وزیران تصمیم بگیرد ایران آمادگی دارد نسبت به اعزام نیروهای فنی و مهندسی خود و ایجاد نیروگاههایی به حجم ۲ هزار مگاوات برق در لبنان اقدام کند. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آثار مثبتی بر منطقه و از جمله در لبنان در پی داشته است، خاطرنشان کرد: شرکتهای خصوصی و بزرگ ایرانی امروز در کشورهای همسایه و بخشهایی از جهان نسبت به ایجاد نیروگاه اقدام کردهاند و این یک قرارداد مفید برای هر دو طرف است. خواستار برطرف شدن مشکلات یمن هستیم وی درباره همزمانی سفر خود با مقام آمریکایی گفت: سفر من به لبنان بر اساس برنامهریزی قبلی انجام شد. رسانههای لبنان بسیار حرفهای عمل میکنند همه چیز را به هم ربط میدهند اما میان این دو سفر ارتباطی وجود ندارد. وزیر امور خارجه بیان کرد: در موضوع انصارالله و یمن، این طرفهای یمنی هستند که نسبت به آینده یمن تصمیم میگیرند. ما همواره تاکید کردیم از برقراری آتشبس، رفع محاصره انسانی و گفتوگوها سیاسی در یمن استقبال میکنیم. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: امیدوار هستم که گفتوگوهایی بین یمنیها جریان دارد و گفتوگوهای سیاسی که وجود دارد منجر به حلوفصل نهایی موضوع یمن شود. وی افزود: در موضوع برق و گاز، طرفهای آمریکایی وعدههای زیادی به لبنان دادهاند، یک روز میگویند از اردن و مصر خط لوله گاز و خط شبکه برق را به لبنان وصل خواهند کرد و روز دیگر حرف دیگری میزنند، ما از هر طرحی که در اسرع وقت مشکل برق و انرژی در لبنان را حل کند استقبال میکنیم. مرزهای منطقههای ما باید مرزهای دوستی اقتصادی و تجاری باشد امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: در گفتوگو با مقامات عالیرتبه سوریه و لبنان علاوه بر موضوعات دوجانبه، موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی را مورد بررسی قرار دادیم. وی ادامه داد: هرگونه تصمیمگیری در مورد نحوه تردد کامیونها و اشخاص در مرزهای مشترک سوریه و عراق به بغداد و دمشق به تصمیم بغداد و دمشق برمیگردد. تردید نکنید هیچ طرفی قادر نخواهد بود مسیرهای مواصلاتی تاریخی بین کشورها در منطقه را مسدود کند. وزیر امور خارجه تصریح کرد: مرزهای منطقه ما باید مرزهای دوستی، اقتصادی و تجاری باشد. مرز مشترک عراق و سوریه نیازی به بازگرداندن فضای نظامی وامنیتی در خود نمیبیند. هرگونه عادیسازی روابط با اسرائیل را خطای استراتژیک میدانیم وی تصریح کرد: در روزهای اخیر مردم جهان شاهد بودند که مردم لیبی چگونه غیرتمندانه در حمایت از فلسطین عمل کردند. وزیر امور خارجه عنوان کرد: ما هرگونه عادیسازی روابط با رژیم جعلی اسرائیل را یک خطای استراتژیک میدانیم. امیرعبداللهیان گفت: همواره به دوستانمان در منطقه همواره توصیه میکنیم که مانع هرگونه عادیسازی روابط با رژیمی شوند که جز ناامنی دستاورد دیگری در این منطقه نداشته است. وی اضافه کرد: خرسند هستیم که روابط دیپلماتیک بین دمشق و ریاض بر اساس توافق موجود از سر گرفته خواهد شد. بین تهران و بیروت روابطی ممتاز و دیرینه برقرار است وزیر امور خارجه بیان کرد: بین تهران و بیروت روابطی ممتاز، راهبردی و دیرینه و استراتژیک برقرار است. ما تحولات در لبنان را به دقت پیگیری میکنیم به حمایت خود از محور مقاومت در راستای تأمین امنیت منطقه امنیت لبنان و مقابله با جنایت رژیم صهیونیستی ادامه میدهیم. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: در دهههای اخیر رهبران سیاسی لبنان و مقاومت اثبات کردهاند که برای امنیت لبنان تلاش میکنند. تاریخ لبنان نشان داده است که رهبران لبنان از شایستگی و درایت لازم برای حل مسائل سیاسی این کشور برخوردارند. وی تصریح کرد: هرگونه مداخلات خارجی در تصمیمات مقامات سیاسی لبنان را نادرست میدانیم و معتقدی هستیم این دخالتها شرایط را پیچیدهتر میکند. جمهوری اسلامی ایران هرگز در تحولات داخلی لبنان دخالتی نداشته است. اما مادامی که لبنان بخواهد به حمایتهای قوی خود از دولت، ملت، ارتش و مقاومت در لبنان ادامه میدهیم. از هرگونه توافق رهبران لبنانی حمایت خواهیم کرد وزیر امور خارجه بیان کرد: سیاست خارجی دولت آیتالله رئیسی مبتنی بر همکاری با همه کشورهای جهان است. در این چارچوب در منطقه فرمت گفتوگوهای منطقهای را با سران مختلف منطقه درمیان گذاشتیم و مورد استقبال سران منطقه قرار گرفته است. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: بازگشت روابط ریاض و تهران به حالت عادی را گامی مثبت ارزیابی میکنیم. تعدادی از کشورها در حال گفتوگوهای آشکار و یا محرمانه برای بازگرداندن روابط به حالت طبیعی با ما هستند. وی عنوان کرد: بعد از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با تهران تعداد اندکی با کشورها روابط خود با تهران را کاهش و یا به حالت تعلیق درآوردند. وزیر امور خارجه تصریح کرد: تهران و ریاض قصدی برای دخالت در امور لبنان و مداخله در تصمیمات سیاسی ندارند. در دیداری که در ریاض با مقامات عالی این کشور داشتم ایدهها و پیشنهاداتی را درخصوص منطقه از جمله لبنان دریافت کردم. جمهوری اسلامی ایران توافق رهبران لبنانی حمایت خواهد کرد. امیرعبداللهیان ادامه داد: با مقامات عالیرتبه سعودی در خصوص مناسبات دوجانبه جدید تهران و ریاض گفتوگوهای مثبت، سازنده و نتیجهبخشی داشتیم. وی گفت: درخصوص مسائل منطقه ایدههایی را از مقامات عربستان سعودی دریافت کردیم. در خصوص توافق هستهای و مذاکره برای لغو تحریمها ما همواره در مسیر دیپلماسی و مذاکره قرار داریم. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: انجام توافق اخیر غیرمستقیم ایران و آمریکا برای آزادسازی بخشی از منابع و اموال ما در بانکهای خارجی و تبادل زندانیان تاثیر مثبتی بر گفتوگوهای غیرمستقیم در خصوص لغو تحریمها خواهد داشت. امیرعبداللهیان یادآور شد: تهران از اراده سیاسی لازم برای رسیدن به نقطه توافق و بازگشت همه طرفها به اجرای توافق موسوم به برجام برخوردار است. درخصوص بهکارگیری دیپلماسی سیاسی برای لغو تحریمها اکنون ابتکاری از سوی سلطان عمان روی میز قرار دارد و در چهارچوب این ابتکار تبادل پیام بین ما و طرفهای دیگر برقرار است. وی بیان کرد: خوشبختانه در دیدار با سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله سخنان بسیار امیدبخشی در حوزه مقاومت و وضعیت منطقه از وی شنیدیم. برای ما همواره دیدار و گفتوگو و دریافت نظرات وی صلح و ثبات و امنیت و پیشرفت بسیار امیدبخش و فرصت مغتنمی است. وزیر امور خارجه عنوان کرد: همگان مطلع هستند که امروز رژیم صهیونیستی از بحرانهای چندلایه و امنیتی در درون سرزمینهای اشغالی رنج میبرد. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: از حسن نصرالله شنیدم که اگر رژیم اسراییل مرتکب خطایی شود این بار در کمتر از چند ساعت وضعیت علیه صهیونیستها تغییر میکند. همگان حتی دشمنهای مقاومت اعتراف میکنند که کلام سید حسن نصرالله همیشه کلام صادقی بوده و او به وعده خود عمل کرده است. توصیه امیر عبداللهیان به مکرون وزیر امور خارجه گفت: به مکرون توصیه میکنم به جای مداخله در مسائل دیگر کشورها بر وضعیت داخل فرانسه تمرکز کند. امیرعبداللهیان افزود: ایران همواره سازندهترین نقش را در کمک به لبنان داشته است و ما با قدرت در کنار دوستانمان در لبنان خواهیم ماند. منبع: ایرنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *