آمارهای مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده بخش برق به تفکیک ساعات مصرف حاکی از آن است که در پاییز امسال تورم سالانه ساعات اوج بار به ۴۸.۸ درصد، ساعات میان بار به ۴۵.۹ درصد و ساعات کم بار به ۴۳.۵ درصد رسیده است.

به طور کلی نیز تورم تولیدکننده فصلی و نقطه‌ای بخش برق در تمام ساعات مصرف در پاییز سال جاری نسبت به تابستان کاهش را تجربه کرده است. از سوی دیگر تورم تولیدکننده سالانه این بخش نیز در این مدت با افزایش مواجه شده است.

تورم تولیدکننده سالانه برق در ساعات اوج بار در نقطه ۴۸.۸ درصد

گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم تولیدکننده فصلی و نقطه به نقطه ساعات اوج بار در پاییز امسال نسبت به تابستان کاهشی بوده است. از سوی دیگر تورم سالانه در این بخش روند افزایشی به خود گرفته است.

شواهد حاکی از آن است که تورم تولیدکننده فصلی در ساعات اوج بار در تابستان امسال ۶.۹ درصد بوده که با کاهش به منفی ۵.۹ درصد در پاییز رسیده است. همچنین تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در این ساعات از ۷۴.۷ درصد در تابستان به ۳۶.۸ درصد در پاییز کاهش یافته است.

در سمت دیگر ماجرا تورم تولیدکننده سالانه وجود دارد که سطحی معادل ۴۶.۵ درصد را در تابستان تجربه کرده اما در پاییز امسال با افزایش سطح به ۴۸.۸ رسیده است.

021116

تورم تولیدکننده سالانه برق در ساعات میان بار در نقطه ۴۵.۹ درصد

طبق آمار روند تورم تولیدکننده در ساعات میان‌بار نیز همانند ساعات اوج بار بوده است. به عبارتی تورم تولیدکننده فصلی و نقطه به نقطه پاییز نسبت به تابستان کاهشی و  تغییرات تورم تولیدکننده سالانه در این مدت افزایشی بوده است.

تورم تولیدکننده فصلی در این ساعات از ۹.۲ درصد در تابستان امسال به منفی ۶.۸ درصد در پاییز کاهش یافته و همچنین تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در این ساعات با کاهش از ۷۸.۶ درصد در تابستان امسال به ۳۰.۸ درصد در پاییز همراه بوده است.

از سوی دیگر تورم تولیدکننده سالانه در این بخش نسبت به تابستان افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده سالانه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی از ۴۵.۷ درصد در تابستان سال جاری به ۴۵.۹ درصد در پاییز رسیده است.

021116

 تورم تولیدکننده سالانه برق در ساعات کم بار در نقطه ۴۳.۵ درصد

در نهایت در این گزارش از تورم تولیدکننده بخش برق در ساعات کم بار سخن به میان آمده است. بر اساس این گزارش تورم تولیدکننده فصلی در این ساعات از ۱۲.۶ درصد در تابستان به منفی ۷.۸ درصد رسیده و همچنین تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در این ساعات مصرف، با کاهش از ۵۹.۵ درصد در تابستان سال جاری به ۳۱.۱ درصد در پاییز همراه بوده است.

آمارها گویای آن است که تورم تولیدکننده سالانه بخش برق در ساعات کم بار روندی متفاوت با دو تورم دیگر داشته است. روند تورم سالانه در این ساعات مصرف برق با افزایش روبرو بوده و از ۴۳.۴ درصد به ۴۳.۵ درصد رسیده است.

021116