رئیسی: با تصدی‌گری دولت بر اقتصاد مخالفیم


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیدابراهیم رئیسی در نخستین همایش ملی اقتصاد تعاونی ایران با بیان اینکه «تقویت تعاونیها تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوه روشن مردمیسازی حکمرانی است.» افزود: امروز ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال است و ۸ هزار تعاونی هم در دوره جدید در کشور فعال شده است، بهویژه در حوزه تعاونیهای مربوط به بانوان. فعالشدن بانک حوزه تعاون هم از دیگر گامهای برداشتهشده در این زمینه است. وی ادامه داد: ما باید گامهای بیشتری برای نقشدادن به تعاونیها و مردم در اقتصاد برداریم. این امر نیازمند بررسی موانع پیشروی تعاونیهاست. تسهیل کار تعاونیها کار اول ماست. رئیسجمهور با بیان اینکه «درباره مولدسازی تعریف و تبیین خوبی صورت نگرفته است»، تاکید کرد: برخی تصور کردند برای مولدسازی قانون جدید شکلگرفته است که این امر خطاست. سخن اصلی در اجرانشدن این امر بود که در برنامههای قبلی هم به آن تأکید شده بود. بنابراین آییننامه مولدسازی تسهیل اجرای قانون است نه قانونگذاری جدید. رئیسی یادآور شد: نقش تعاونیها در این مسیر نقش تعیینکنندهای است. همچنین در امر سهام عدالت تعاونیها میتوانند کمکهای تاثیرگذاری داشته باشند. تعاونیها در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، نیروگاههای خورشیدی و ورزش، میتوانند بسیار نقشآفرین باشند. رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: هرجا به مردم میدان دادهایم نتایج آن را دیدهایم. ما معتقدیم تصدیگری دولت در اقتصاد باید روزبهروز کاهش یابد و دولت به هدایت و نظارت در اقتصاد مشغول باشد. وی با بیان اینکه «حضور و کارآفرینی تعاونیها برای اقتصاد کشور مفید است»، تأکید کرد: افزایش بهرهوری از توصیههای ما به تعاونیهاست. این امر امروز مسئله محوری کشور است. به میزانی که امکانات و اعتبارات در اختیار داریم آیا بهرهوری و کارآمدی هم داریم؟ یا میتوان از این امکانات بهره بیشتری برد؟ وی گفت: افزایش رقابتپذیری در تعاونیها باید مورد توجه باشد. ارائه خدمات بیشتر و تولید بهتر در تعاونیها به رشد اقتصاد کشور کمک فراوانی میکند. نقش اساسی در تعاونیها به مدیریت مربوط است. باید به کارآمدی مدیریت کمک کرد، خود مدیر هم باید کارآمد باشد اما باید حضور تعاونیها در بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل کرد و این وظیفه دولت است. رئیسی یادآور شد: زمینه و بازار برای ایران در منطقه بسیار فراهم است. فرصتهای بسیاری از طریق تحریمها برای کشور ما فراهم شده است. توسعه شرکتهای تعاونی دانشبنیان و صادراتگرا نقش محوری در توسعه تجارت کشور دارند. وی اظهار کرد: امروز آمادگی کامل در دولت وجود دارد که قوانین و مقررات برای حضور موثر تعاونیها در اقتصاد ایجاد شود. مجلس هم در این زمینه همکاری لازم را دارد و امیدواریم شاهد برداشتهشدن یک گام بلند برای تقویت تعاونیها در کشور باشد. در این همایش که با هدف معرفی بهتر الگوهای موفق تعاونی و با حضور تعاونگران سراسر کشور، اتاقهای تعاون استانی، اتحادیههای تعاونی، ادارههای کل استانی و اتاق تعاون ایران برگزار شد، ۲۳ تعاونی برتر ملی تقدیر شدند.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *