رهبر انقلاب: عنصر مجاهدت در کنار نگاه و کار علمی، تاثیر تبلیغ را تضمین می‌کند


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار فضلا، طلاب و مبلغین حوزههای علمیه، تبلیغ دین و اهداف دینی را مهمترین وظیفه حوزهها خواندند و با اشاره به لوازم تبلیغ موثر و بهروز یعنی «شناخت مخاطب، شناخت آرایش حقیقی صحنه تبلیغات جهانی برای داشتن موضع تهاجمی و برخورداری از روحیه جهادی» تاکید کردند: نسل نوجوان و جوان در مقام صاحبان و سازندگان آینده کشور، باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه و متکی بر شیوهها و ابزارهای نوین باشد. آیتالله خامنهای در این دیدار که در آستانه ماه محرم انجام شد، نیاز کشور به فعالیتهای تبلیغاتی متکی بر تحقیق را بسیار بیشتر از فعالیتهای کنونی دانست و با استناد به آیات متعدد قرآن مجید درباره تبلیغ و ابعاد و ظرایف آن، گفتند: دین خدا در سطح تودههای مردم جز با تبلیغ صحیح تحقق نمییابد. ایشان با اشاره به اهمیت سنت دیرینه تبلیغ در حوزههای علمیه و در سیره علمای بزرگ افزودند: اولویت تبلیغ در میان وظایف حوزهها، پس از تشکیل جمهوری اسلامی مضاعف شده چرا که برپایی نظامی سیاسی متکی بر دین، دشمنی مستکبران با اسلام را افزایش داده است. رهبر انقلاب ایمان مردم را پایه قوام نظام اسلامی خواندند و گفتند: حفظ نظام و در واقع حفظ ایمان مردم اوجب واجبات است ضمن اینکه تبلیغ در دوره کنونی با انواع و اقسام شیوههای متکی بر علم و گسترش ابزارها از جمله اینترنت و هوش مصنوعی (بهعنوان نمادی از مرحله پسا اینترنت) توسعه فراوان یافته، بنابراین عقل هم حکم میکند در مقابل شمشیرهای خونریز تبلیغات دشمنان، تبلیغ را اولویت اول بدانیم. حضرت آیتالله خامنهای علاوه بر گسترش سختافزاری تبلیغات در غرب، پیشرفت در شیوههای باورپذیر کردن پیام را از جمله واقعیات امروز خواندند و افزودند: غربیها با استفاده از علوم مختلف از جمله روانشناسی، پیامهای صد در صد دروغ را بهعنوان حرف درست، در ذهن مخاطبان جا میاندازند. ایشان هشدار دادند: اگر ما در مقابل تحولات نو به نو در موضوع تبلیغ، غفلت و سستی کنیم دچار استحاله فرهنگی میشویم و مانند غرب گرفتار قبحزدایی قدم به قدم از گناهان بزرگ خواهیم شد که جبران آن، به آسانی ممکن نیست، همچنان که امام مکرر میگفت اگر اسلام در ایران سیلی بخورد تا سالهای سال اثرش باقی خواهد بود. رهبر انقلاب پس از تبیین اهمیت مضاعف و اولویت موضوع تبلیغ، در بخش دوم سخنانشان در دیدار اساتید، فضلا، طلاب و مبلغان، به بیان نکات و لوازم کاربردی تبلیغ پرداختند. حضت آیتالله خامنهای شناخت مخاطب را در هرگونه تبلیغ کاملاً ضروری خواندند و با اشاره به افزایش سطح آگاهیهای عموم مردم از جمله نوجوانان و جوانان گفتند: تبلیغ بدون توجه به سطح فکری و نیازهای مخاطب بیاثر خواهد بود. ایشان کاهش تاثیر حرف و آموزش مستقیم و غیر مستقیم پدران و مادران به فرزندان را یک آفت واقعی دانستند و گفتند: متاسفانه در آشفته بازار انبوه صداهای مختلف در فضای مجازی و تکثر رسانهای، صدای انتقال معارف سنتی و خانوادگی در انزوا قرار گرفته است. رهبر انقلاب معنای لسان قوم در قرآن را ضرورت توجه به ترکیب فکری و ذهنی مخاطب خواندند و گفتند: اگر مواد و شیوه تبلیغ مناسب با سطح و نیاز مخاطبان نباشد، مبلغ ناموفق خواهد بود. دومین نکته کاربردی که حضرت آیتالله خامنهای در موضوع تبلیغ به آن اشاره کردند ضرورت پرهیز از موضع صرفاً دفاعی و ضرورت تهاجم به مبانی فکری جبهه مقابل بود. ایشان برای این کار، شناخت پشت صحنه فعالیتهای جاری در فضای مجازی و غیر مجازی را لازم دانستند و گفتند: باید دقت کرد که آیا این فعال «تبلیغی – رسانهای – مجازی»، مستقل عمل میکند یا پشت صحنهای دارد، که در موارد بسیاری دارد. رهبر انقلاب جبهه مقابل نظام اسلامی که خود را لیبرال دموکراسی مینامد را جبههای دروغگو و کذاب برشمردند و با اشاره به واقعیات متعدد تاریخ معاصر گفتند: جبهه مقابل ملت ایران، ضد آزادیخواهی و آزاد اندیشی و مخالف هر نوع دموکراسیِ غیر وابسته به مستکبران است و ایستادگی و مبارزه ملت ایران و نظام اسلامی با این جبهه مبارزهای تمدنی و جهانی است. ایشان اوضاع ملت بیپناه و بیچاره اوکراین را شاهدی بر تداوم انگیزههای استعماری و چپاولگرانه غرب خواندند و گفتند: مردم اوکراین باید کشته شوند چرا که منافع کمپانیهای تولید و فروش تسلیحاتی غرب، در ادامه جنگ در اوکراین نهفته است. رهبر انقلاب آسیب پذیری امروز غرب را بیشتر از همیشه دانستند و گفتند: آمریکا که امام آن را به لقب شیطان بزرگ مفتخر کرد در عرصههای مختلف «سیاسی، تقابل با ملتها، تقابل با خود ملت آمریکا، نژادپرستی، اخلاق جنسی، جنایت و بیرحمی» مجموعهای از شیطان صفتیها و شرارتها است. حضرت آیتالله خامنهای در جمعبندی این بخش از سخنانشان دفاع تبلیغی را لازم و واجب برشمردند اما گفتند: نباید خود را در دفاع محصور کرد بلکه باید با دیدن درست واقعیات جهانی و روایت درست آنها، مبانی جبهه دشمن را آماج تبلیغات قرار داد. حضرت آیتالله خامنهای روحیه جهادی را سومین لازمه تبلیغ موثر برشمردند و گفتند: بدون روحیه جهادی، در فهم صحنه یا رفتار تبلیغاتی، خطا رخ میدهد اما عنصر مجاهدت در کنار نگاه و کار علمی، تاثیر تبلیغ را تضمین میکند. رهبر انقلاب در نکتهای مهم، حضور روحانیت در وسط میدان را کاملاً ضروری خواندند و گفتند: روحانیت اسلام، همیشه امیدوار و پرتحرک و جهادی، در وسط میدان بوده است. ایشان توجه به نیاز و خوراک فکری همه قشرها از جمله صاحبان فکر و قلم و اندیشه و هنر را در مسائل تبیلغی لازم دانستند و در عین حال گفتند: باید به نسل نوجوان و جوان توجه خاص و ویژهای داشت چرا که فردای کشور متعلق به این نسل است و باید ذهن بدون شبهه، به ساخت آینده بپردازد. رهبر انقلاب التزام عملی جوانان به اعمال عبادی و اجتناب از گناه را مهم برشمردند و نقش مساجد و هیاتها را در این زمینه موثر خواندند. حضرت آیتالله خامنهای در همین بحث آباد کردن و احیای مساجد را، امری واجب دانستند و گفتند: نباید مساجد فقط وقت نماز باز باشد بلکه مسجد باید محل رفت و آمد دائم مردم باشد. ایشان با اشاره به یکی از دیدارهای گذشته خود با اهالی سینما گفتند: گاهی اوقات ما از برخی اقشار توقع زیادی داریم؛ حال آنکه در تهیه معارف و خوراک فکری لازم برای آنها کوتاهی کردهایم. آخرین نکتهای که رهبر انقلاب در این دیدار مورد تاکید قرار دادند ضرورت ایجاد یک کانون عظیم حوزوی (ابتدا در حوزه علمیه قم سپس در حوزههای بزرگ دیگر) برای گسترش کمی و ارتقای کیفی و علمی تبلیغات دینی بود. ایشان ۳ ماموریت برای این کانون بیان کردند: تهیه و تولید مواد تبلیغاتی بهروز و نوآورانه، تنظیم شیوه های پیشرفته و اثرگذار تبلیغاتی و تربیت موثر به معنای حقیقی کلمه. در ابتدای این دیدار حجتالاسلام و المسلمین اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور گفت: طلاب و مبلّغان با اخلاقمداری، مردممحوری و استفاده از دانش و ابزارهای روز، خود را در قبال مسائل جامعه وظیفهمند میدانند و در زمینههایی چون معیشت، آسیبهای اجتماعی، جلوگیری از تبعیض، سلامت قضایی و بهبود وضعیت فضای مجازی همواره کنشگر و مطالبهگر بودهاند بخشهایی از بیانات رهبر انقلاب در این دیدار: * با اطلاعاتی که به من میرسد از جهات مختلف، نسبت به تبلیغ نگرانم. این قدر ظرفیت تبلیغ در این کشور انبوه و متراکم و گسترده است که ما اگر چندین برابر آن مقداری که کار میکنیم هم کار کنیم، به نظرم این ظرفیت پر نمیشود. هم به تبلیغ احتیاج داریم، هم به موعظه احتیاج داریم، هم به تحقیق احتیاج داریم. امروز نگاه رائج در حوزههای علمیه این است که تبلیغ در مرتبهی دوم قرار دارد، مرتبهی اول چیزهای دیگر است مقامات علمی و امثال اینها؛ مرتبهی دوم تبلیغ است و ما از این نگاه باید عبور کنیم؛ تبلیغ مرتبهی اول است. * امروز سطح آگاهی عمومی جوان و غیرجوان با گذشته قابل مقایسه نیست. بنده همهی عمرم تقریباً، عمر تبلیغیام شصت سال، بیشتر با جوانها گذشته. آن روز هم فکر بچهها خوب بود، جوانها خوشفکر بودند، اما با امروز قابل مقایسه نبود. سطح فکر بالا رفته. علاوه بر اینکه سطح فکر جوان ما، نوجوان ما، مخاطب ما بالا رفته یک آفتی هم وجود دارد و آن اینکه در این آشفته بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانهای که وجود دارد این تکثر رسانهای در این صداهای گوناگون، یک صدا در انزوا قرار گرفته و آن صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی است. پدرها، مادرها خیلی چیزها را به بچههایشان یاد میدادند. در این غوغای تکثر رسانهای این صدا ضعیف شده. * تبلیغ صرفاً پاسخگویی به شبهه نیست، موضع دفاعی نیست. این کار، لازم است. اما فقط این نیست. طرف مقابل مبانی فکری دارد باید به او حمله کرد. در تبلیغ موضع تهاجم لازم است. این لازمهاش شناخت صحنه است یعنی شما باید بدانید که وقتی با انبوه شبهه در ذهن جوانها مواجه میشوید با کی طرفید، ما با کی طرفیم حالا فرض کنید که یک شبههای را فلان سرمقاله نویس یا فلان ستون نویس فلان روزنامه یا فلان مثلاً توئیتزن توی فلان شبکهی فلان یک چیزی را مطرح کرده ما با کی طرفیم؟ این کیست؟ آیا این خودش است که این کار را دارد میکند؟ احتمال قوی هست که اینجور نباشد، احتمال قوی هست که این یک پشت صحنهای داشته باشد. * اولویت حوزهها تبلیغ است. در همهی دورهها این جور بوده، اما در دورهی ما بالخصوص مضاعف است این اهمیت. برای اینکه ما در دورهی ما یک اتفاقی افتاده است که در طول هزار سال بیش از هزار سال از صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاده بود، و آن حاکمیت اسلام بود. تشکیل سازمان سیاسی مدیریت کشور در شکل محتوای اسلامی این سابقه ندارد. وقتی که یک چنین وضعی هست، طبعاً دشمنیهای با اسلام شدّت پیدا میکند. پس تبلیغ در دورهی ما اهمیت مضاعف پیدا میکند. هم از جهت اینکه در نظام اسلامی پایهی قوام نظام مردماند، ایمان مردم است. اگر چنانچه ایمان مردم نباشد نظام نخواهد بود. ثانیاً از این جهت که دوره دورهی تطور علمی است انواع و اقسام شیوههای پراکندن پیام امروز وجود دارد که در گذشته حتی فکرش را هم نمیکردند. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینها. خب با یک چنین شرایطی با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آختهی برّان خونریزی وجود دارد، ما چه کار میخواهیم بکنیم، تبلیغ اینجا اهمیت مضاعف پیدا میکند. * امروز تقابل بین دو جبهه است. این دو جبهه را بشناسیم، بعد تشخیص خواهیم داد که آن پدیدهای که در مواجههی با ما قد علم کرده این خودش مستقل است یا وابستهی به آن جبههی مقابل است. این دو جبهه کدامند؟ یک جبهه، جبههی نظام اسلامی است. یک جبهه، یک جبههی دروغگویی است که خودش را لیبرال دموکراسی نامگذاری کرده. در حالی که نه لیبرال است نه دموکرات. اگر شما لیبرال هستید چرا استعمار کردید. استعمار سنتی قدیم و استعمار جدید و استعمار فراجدید، فرانو. شما چطور لیبرالی هستید، چطور آزادیخواهی هستید، چطور آزاداندیشی هستید که یک ملت چند میلیونی مثل هند را مثلاً سالهای متمادی بیش از صد سال استعمار میکنید در تصرف خودتان نگه میدارید. همهی داراییهایش را از آن میکشید بیرون تبدیلش میکنید به یک ملت فقیر. شما لیبرالید، این لیبرالیسم است؟ یا فرانسویها در الجزایر بیش از صد سال جنایت کردند، آدم کشتند. شاید دهها هزار کشته در طول چند سال. دموکرات هم نیستند دروغ میگویند. برای خاطر اینکه حکومتهایی را تحمیل میکنند در یک جاهایی. طرفدار دموکراسی نیستند با دموکراسیای که در خدمت آنها نباشد صددرصد مخالفند. خوی آن کسی که در الجزایر و در هند آن کارها را کرده همان خوی آن روز است. امروز هم اینها حاضرند یک ملّتی مثل ملّت بیچارهی بیپناه اوکراین را بیندازند جلو برای اینکه جیب کمپانیهای اسلحهسازی آمریکا پر بشود. او بجنگند، او کشته بشود برای اینکه سلاح فروش برود. جیب کمپانیهای سلاح پر بشود. یک دولتی مثل آمریکا نفت سوریه را راحت جلوی چشم همه دارد میدزدد. اینها همانهایند فرقی نکردند. خب این یک جبهه است. در مقابلش هم یک نظامی است که به اتکای به اسلام با الهام از اسلام با استکبار، با استعمار، با دخالت در منافع ملتهای گوناگون مخالف است. حالا این دو در مقابل هم قرار دارند. مبارزه، مبارزهی تمدنی و جهانی است. بدانیم با کی مواجهیم. البته امروز خوشبختانه آسیبپذیری غرب از همیشه بیشتر است.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *