ضریب جینی خانوارهای ایرانی به ۰.۳۸کاهش یافت


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از تسنیم، تازهترین گزارش مرکز آمار از تغییرات ضریب جینی نشان میدهد؛ سهم بیست درصد کم\xadهزینه\xadترین و پرهزینه\xadترین جمعیت به ترتیب ۶.۰۱ و ۴۶.۲۱ درصد است. در سال گذشته ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰.۳۸۷۷ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۶۱کاهش نشان می\xadدهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۶۹۶ و ۰.۳۶۴۳ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۰۶۱ کاهش و ۰.۰۰۴۹ افزایش نشان میدهد. سال ۱۴۰۱-کل کشور: سهم بیست درصد کم\xadهزینه\xadترین و پرهزینه\xadترین جمعیت به ترتیب ۶.۰۱ و ۴۶.۲۱ درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه\xadترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه\xadترین به ترتیب ١٢٨۶، ٧.۶٩ و ۴.١٣ است. شاخص پالما به ۱.۸۲ و شاخص تیل به ۰.۲۵۲۴ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۲۴۴ است. سال ۱۴۰۱– مناطق شهری: سهم بیست درصد کم هزینه\xadترین و پرهزینه\xadترین جمعیت به ترتیب ۶.۵۹ و ۴۴.۹۰درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینهترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینهترین جمعیت به ترتیب ۱۱.۲۳، ۶.۸۲ و ۳.۸۰ است. شاخص پالما ۱.۶۵ و شاخص تیل ۰.۲۲۹۲ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۰۳۸ است . سال ۱۴۰۱– مناطق روستایی: سهم بیست درصد کم هزینه\xadترین و پرهزینه\xadترین جمعیت به ترتیب ۶٨٩ و ۴۴.۶١ درصد است . نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه\xadترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه\xadترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰.۵۵، ۶.۴۷ و ۳.۷۰ است. شاخص پالما ۱.۶۲ و شاخص تیل در ۰.۲۲۳۹ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۱۹۷۰ است. در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان\xad کرمان (۰.۲۷۰۰) و بالاترین ضریب جینی در استان\xad سیستان و بلوچستان (۰.۴۶۴۷) مشاهده می\xadشود. همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان\xad ایلام (۰.۲۳۵۴) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان\xad همدان (۰.۳۹۱۳) است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *