نسـخه نهایی منشور پروژه پنجره واحـد مدیریت زمین ابلاغ شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور و دبیر کارگروه فراقوهای مبـارزه بـا زمینخواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامهای به اعضای کارگروه نسـخه نهایی منشور پروژه پنجره واحـد مدیریت زمین را ابلاغ کرد. در بخشی از این منشور آمده است: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیک و با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمینخواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راهاندازی شده است. این سامانه از یکسو قابلیت شناسایی تخلفات زمینخواری و ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی حساس کشور را با استفاده از تصاویر ماهوارهای فراهم کرده است که به عنوان بستری برای معرفی موارد زمینخواری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط قابل استفاده است. از سوی دیگر سامانه با فراهم کردن زیرساختهای الکترونیکی مدیریت هوشمندانه و سیستمی فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان، سازوکارهای مناسبی را برای پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشاء توسط زمین خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم گیریهای کمیسیون ها و شوراها رافراهم می نماید. همچنین یکی از مهمترین اهداف ترسیم شده پروژه، در میان مدت شامل تسهیل و ساماندهی خدمات حوزه زمین با ابزارهای دولت الکترونیک و در بلندمدت شامل هدایت مناسب سرمایه گذاران و متقاضیان به بهره برداری از اراضی کشور بر مبنای ضوابط و اصول آمایش سرزمین است. شایان ذکر است: منشور پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بر اساس ماده ۵ مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور درتاریخ ۱۸آبان ماه ۱۴۰۱ به وسیله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران تدوین شده و به تصویب کارگروه فراقوه ای مقابله با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و برای کلیه ذینفعان پروژه لازم اجرا است.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *