کاهش مصرف آب تهرانی‌ها


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، «محسن اردکانی» در نشست تخصصی مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به تامین آب جمعیت ۱۸ میلیوننفری استان تهران و ارائه خدمات جمعآوری بهداشتی فاضلاب به ۹.۷ میلیون نفر توسط شرکت آبفای این استان، افزود: ۲۳ درصد از مجموع آب شرب مصرفی کشور در استان تهران توزیع میشود. وی با بیان اینکه در سالهایی که وضعیت بارشها نرمال است، ۷۵ درصد آب توزیعی در استان تهران از منابع آبهای سطحی و ۲۵ درصد از منابع آبهای زیرزمینی استحصال میشود، سه چالش اساسی گریبانگیر صنعت آب و فاضلاب را کمبود منابع آب ناشی از تغییر اقلیم، افت منابع آب زیرزمینی و ازدیاد مصرف، کمبود منابع مالی ناشی از تحریمهای ظالمانه و اجرای طولانیمدت پروژههای راهبردی ناشی از محدودیتهای مالی برشمرد. مدیرعامل آبفای استان تهران با تشریح فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای سازگاری با کمآبی و گذر موفق از تابستان ۱۴۰۲، تشکیل قرارگاه تأمین آب، ارتقای بهرهوری و مدیریت تأمین، توزیع و مصرف و تدوین و اجرای برنامههای میانمدت و بلندمدت را ازجمله راهبردهای این شرکت برای دستیابی به اهداف تعیینشده در سال آبی گذشته دانست. اردکانی خاطرنشانکرد: با ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از چاههای آبی موجود و صرف هزینههای بسیار پایین، نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه در کوتاهمدت ظرفیت جدید ایجاد شد. به گفته وی، در موضوع مدیریت توزیع با اعمال سیاستهای مدیریت شبکه، استفاده از سامانه تلهمتری و اسکادا (سامانههای اسکادا Supevisory control and data aquistion دیسپاچینگ (در صنعت برق) و تلهمتری و کنترل از راه دور (در صنعت آب و فاضلاب) نامیده میشود) برای راهبری بهینه شبکه توزیع و برخط سازی فشارسنجها با نصب دیتالاگرها (ثبتکننده داده یا دیتالاگر یا داده بَردار (به انگلیسی: Data Logger) وسیلهای الکترونیکی است که دادههایی را که بهوسیله حسگرهای تعبیه شده در دستگاه یا ابزار و حسگر خارجی تأمین میشوند را در طول زمان یا دررابطهبا مکان ذخیره میکند) و در بحث مدیریت مصرف با انجام اقدامهای فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر ایجاد محدودیت موقت برای مشترکان پرمصرف خانگی و اداری از جمله قطع موقت انشعاب آب ۲۸۰ دستگاه دولتی و ۷۵ هزار مشترک با مصرف بیش از الگو در تابستان ۱۴۰۲ و توزیع تجهیزات کاهنده مصرف و پیمایش مستمر آب مصرفی فضاهای سبز، استخرها، کارواشها و تشکیل قرارگاه رسانه فعالیتهای موثری انجام شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشانکرد: نتیجه این اقدامها موجب شد از سویی شمار مشترکان با مصرف بیش از ۲ برابر الگوی تعیین شده ۱۷ درصد و شمار مشترکان پرمصرف تا ۲ برابر الگو پنج درصد کاهش یابد. وی ادامهداد: از سوی دیگر، شمار رعایتکنندگان الگوی مصرف ۱۰ درصد افزایش و سرانه مصرف در یک خانواده تهرانی از ۱۶.۸ مترمکعب در ماه به ۱۵.۷ مترمکعب کاهش یافت. به این ترتیب، بیش از ۱۹ میلیون مترمکعب آب معادل ۶۰ حلقه چاه با میانگین آبدهی ۲۰ لیتر بر ثانیه و سرمایهگذاری ۶ هزار میلیارد ریال فقط از طریق فعالیتهای زودبازده و کمهزینه مدیریت مصرف و اقدامهای فرهنگی و آگاهیبخشی به مشترکان صرفهجویی شود. اردکانی افزود: در مجموع با انجام فعالیتهای گوناگون و همکاری مشترکان، در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با وجود افزایش ۲.۵ درصدی شمار مشترکان، ۶۳ میلیون مترمکعب کاهش برداشت آب از منابع آبهای سطحی را شاهد بودیم. مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به کمبود و محدودیتهای تامین منابع مالی، از تشکیل قرارگاه تامین منابع مالی با رویکرد استفاده از ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی در آبفای استان تهران خبر داد. وی، رویکرد اساسی شرکت آبفای استان تهران را اولویتبخشی ارتقای بهرهوری بهجای انجام فعالیتهای توسعهای، مدیریت بهینه منابع آب موجود، اولویتبخشی مدیریت مصرف و توزیع به مدیریت تامین و توسعه بنگاهداری اقتصادی در صنعت آب و فاضلاب و تنوعبخشی به منابع تامین اعتبار، استفاده بهینه از ظرفیتهای قانونی موجود و مدیریت هزینه برشمرد. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *