کاهش ۲۶ درصدی عرضه گوشت قرمز در مرداد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در ماه مرداد سال جاری را منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۲ جمعاً ۴١٬۰٧٣ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ٢٢٬١٩٨ تن، ۵۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١۴٬٧٧١ تن، بز و بزغاله با ٣٬۰۶۴ تن، و سایر انواع دام با ١۰۴۰ تن، بهترتیب ٣۶ درصد، ٧٫۵ درصد و ٢٫۵ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند. مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشاندهنده کاهش ٢۶ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ٣٨ درصد، برای بز و بزغاله ١۰ درصد، برای گاو و گوساله ١٩ درصد و برای گاومیش و بچهگاومیش ٢٧ درصد کاهش، و برای شتر و بچهشتر ٩٣ درصد افزایش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود ٨ درصد کاهش داشته است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *