Tag: زیان

 • «غمارگ» در دوره شش ماهه اول از زیان خارج و به سود رسید

  «غمارگ» در دوره شش ماهه اول از زیان خارج و به سود رسید

  (بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ مارگارین ( غمارگ ) مارگارین در پایان دوره شش ماهه خود به درآمد عملیاتی ۱۴۷۱ میلیارد تومانی رسید که ۹۶ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده و بهای تمام شده آن با افزایش ۶۱ درصدی به ۱۲۸۷.۱ میلیارد تومان رسیده…

 • زیان «وپترو» در سه ماهه اول افزایش یافت

  زیان «وپترو» در سه ماهه اول افزایش یافت

  (بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه برای دوره مالی منتهی به مرداد ۱۴۰۲ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( وپترو ) وپترو در سه ماهه اول عملکرد خوبی را ثبت نکرده است. درآمدهای عملیاتی تماما از بخش سود سهام حاصل شده و برابر ۲۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.با وجود آنکه درآمدها افزایش ۳۴۴ درصدی داشته…

 • تایید خروج «شپاکسا» از زیان در صورت مالی شش ماهه اول

  تایید خروج «شپاکسا» از زیان در صورت مالی شش ماهه اول

  (بررسی صورت مالی حسابرسی شده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ پاکسان (شپاکسا) پاکسان نیمسال اول را با جمع درآمد عملیاتی ۱۲۴۰.۴ میلیارد تومان که ۳۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است به پایان رساند و بهای تمام شده آن با رقم ۱۰۶۲.۸ میلیارد تومان افزایش ۲۰ درصدی داشت. سود ناخالص…

 • «فبیرا» در پایان نیمسال اول خود از زیان خارج شد

  «فبیرا» در پایان نیمسال اول خود از زیان خارج شد

  (بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ صنایع بستهبندی ایران ( فبیرا ) فبیرا در پایان دوره ۶ ماهه خود به جمع درآمد عملیاتی ۸۶.۸ میلیارد تومان رسید که ۶۳ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است، بهای تمام شده در این مدت با رشد ۲۷ درصدی…

 • «شپاکسا» در نیمه اول سال مالی از زیان خارج شد

  (بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ پاکسان ( شپاکسا ) پاکسان در پایان دوره شش ماهه خود به جمع درآمد عملیاتی ۱۲۵۲.۶ میلیارد تومانی رسیده که ۴۰ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است و بهای تمام شده با رشد ۲۳ درصدی به ۱۰۹۲.۷ میلیارد تومان رسیده…

 • «غپاک» از زیان خارج شد و به سود رسید

  «غپاک» از زیان خارج شد و به سود رسید

  (بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱لبنیات پاستوریزه پاک ( غپاک ) غپاک در سال مالی ۱۴۰۱ با درآمد عملیاتی ۴۹۵۹.۴ میلیارد تومان و بهای تمام شده ۳۸۶۷.۲ میلیارد تومان به ترتیب رشد ۸۵ و ۷۱ درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است. سود ناخالص…